Údaje pro získávání informací o činnosti obce

Přehled poskytnutých informací

 

Informace o činnosti obce lze získat:

  • ústně při osobním styku se zástupci obce a to vždy ve stanovených úředních hodinách na obecním úřadě,
  • nahlédnutím na úřední desku obecního úřadu, kde obec zveřejňuje informace o své činnosti,
  • nahlédnutím do dokumentu uloženém na obecním úřadě, lze umožnit žadateli pořídit si kopii, výpis, opis či poznámky,
  • prostřednictvím faxového nebo elektronického spojení,
  • na základě písemné žádosti,
  • telefonickým dotazem.

Písemnou žádost o informaci je možné podat osobně na obecním úřadě v době úředních hodin nebo poštou na adresu obecního úřadu. Za písemnou žádost lze zároveň považovat i žádost zaslanou elektronickou poštou, na kterou je možno elektronicky odpovědět.

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

  • komu ze zástupců obce je určena,
  • kdo ji podává (jméno, adresa, u právnických osob název a adresa).

Písemná žádost:

  • musí být srozumitelná,
  • dále musí být zřejmé, jaká informace je požadována.

Obec je povinna vyřídit všechny žádosti o informace. Pokud obec podané žádosti nevyhoví v plném rozsahu nebo podané žádosti vyhoví jen zčásti, vydá o tom obecní úřad rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Toto rozhodnutí se doručí poštou do vlastních rukou.