Podmínky a principy, za nichž obec provozuje svoji činnost

Obec je základním územním samosprávním společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce a provozuje svoji činnost za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Rozhodujícím principem fungování obce je princip samosprávy – obec spravuje své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanoveném citovaným zákonem a v souladu se svými potřebami. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon; působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

Mohlo by se vám líbit...