Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv

Licenční smlouva na poskytnutí výhradní licence

uzavíraná v souladu s ustanovením § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů í a ustanovením § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění

 

mezi

 

1. ……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

(dále jen poskytovatel)

 

a

 

2. ……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

(dále jen nabyvatel)

 

 

 

I.

 

            Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít informaci (dále jen „licence“) poskytovanou dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, která je současně předmětem ochrany podle zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

 

 

II.

 

Obsahem informace je …………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

III.

 

Licence je poskytována za podmínek uvedených v § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jako výhradní, a to z důvodu ……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Poskytovatel nesmí poskytovat licenci třetí osobě. Poskytovatel je však oprávněn sám vykonávat práva užívat informaci způsobem, ke kterému licenci udělil.

Nabyvatel může licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

 

 

 

IV.

 

            Nabyvatel se zavazuje za poskytnutou licenci uhradit poskytovateli odměnu ve výši …………………. .

Odměna je splatná ………………………………………………………………………….  

 

 

 

V.

 

Nabyvatel je oprávněn užívat informaci, jež je předmětem této smlouvy, k …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nabyvatel není povinen licenci využít. Tím není dotčeno oprávnění poskytovatele odstoupit od smlouvy pro nečinnost nabyvatele dle ust. § 53 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Další práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele se řídí ust. § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

VI.

 

Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu od ……………….. do ……………… Smluvní strany si mohou sjednat případné prodloužení licence písemným dodatkem k této smlouvě.

nebo:

Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu neurčitou. Nabyvatel i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi.

 

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud nabyvatel neuhradí splatnou odměnu nejpozději do ……………… dnů po termínu její splatnosti a smluvní strany písemně nesjednají jiný postup.

Po ukončení účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání předmětu licence dle této smlouvy.

Je-li nabyvatelem právnická osoba, pak jejím zánikem nepřechází práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jejího právního nástupce.

Je-li nabyvatelem fyzická osoba, pak její smrtí nepřechází práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na dědice.

VII.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a nabyvatel.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření této smlouvy rozhodl ……

 

 

V ………………………. dne …………………….

 

……………………………………..                                      …………………………………..

poskytovatel                                                                 nabyvatel

 

 

 

Licenční smlouva na poskytnutí nevýhradní licence

uzavíraná v souladu s ustanovením § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

mezi

 

1. ……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

(dále jen poskytovatel)

 

a

 

2. ……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

(dále jen nabyvatel)

 

 

 

I.

 

            Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít informaci (dále jen „licence“) poskytovanou dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která je současně předmětem ochrany podle zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

II.

 

Obsahem informace je …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

III.

 

Licence je poskytována jako nevýhradní. Poskytovatel je nadále oprávněn užívat informaci způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám.

Nabyvatel může licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

 

 

IV.

 

            Nabyvatel se zavazuje za poskytnutou licenci uhradit poskytovateli odměnu ve výši ………………….. .

Odměna je splatná ………………………………………………………………………….

 

 

V.

 

Nabyvatel je oprávněn užívat informaci, jež je předmětem této smlouvy, k …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nabyvatel není povinen licenci využít.

Další práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele se řídí ust. § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

VI.

 

Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu od ……………….. do ……………… Smluvní strany si mohou sjednat případné prodloužení licence písemným dodatkem k této smlouvě.

nebo:

Licence dle této smlouvy se poskytuje na dobu neurčitou. Nabyvatel i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce, následujícího po doručení výpovědi.

 

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud nabyvatel neuhradí splatnou odměnu nejpozději do ……………… dnů po termínu její splatnosti a smluvní strany písemně nesjednají jiný postup.

Po ukončení účinnosti této smlouvy je nabyvatel povinen zdržet se užívání předmětu licence dle této smlouvy.

Je-li nabyvatelem právnická osoba, pak jejím zánikem nepřechází práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jejího právního nástupce.

Je-li nabyvatelem fyzická osoba, pak její smrtí nepřechází práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na dědice.

 

 

VII.

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a nabyvatel.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření této smlouvy rozhodl ……

 

 

 

 

V ………………………. dne …………………….

 

 

 

……………………………………..                                      …………………………………..

poskytovatel                                                                 nabyvatel